Salg & Levering: Ervhervskunde
 

Anvendelse

1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverance, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Forudsætningen for at vi kan ekspedere din ordre er, at du med din ordreafgivelse samtidig accepterer vore salgs- og leveringsbetingelser.

Bestilling

2. Når vi modtager din ordre, sender toolworld.dk ordrebekræftelse pr. e-mail, som bekræfter at vi har modtaget din ordre. Betaler du via check eller PC-Bank, vil din ordre først blive ekspederet når vi har modtaget din betaling. Der foreligger ingen endelig aftale parterne imellem, før Toolworld ApS har givet accept i form af ordrebekræftelse.

Stemmer Toolworld ApS's ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber straks reklamere. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold. Mellemsalg orbeholdes.

Priser

3. Alle priser er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. De anførte priser er både opgivet inkl. moms og ekskl. moms. Priserne inkl. moms står med stort. Under denne pris står prisen ekskl. moms med lille omgivet af parenteser. Der tages forbehold for prisændringer, som følge af told- og kursændringer samt trykfejl.

Levering

4. Leveringstiden er 2-5 arbejdsdage på de varer som er tilgængelige på toolworld.dk. For ikke- lagervarer vil leveringtiden blive bekræftet på ordrebekræftelsen. Normal leveringstid for disse varer er 4-8 arbejdsdage. Der tages forbehold for udsolgte og eventuelle udgåede varer.

Fragtomkostninger

5. Ved køb af varer pålægges beregnes fragt i forhold til varens vægt. Fragtomkostningerne kan følges løbende i indkøbskurven.

Fragten bliver automatisk specificeret på din ordre inden du afgiver bestilling til toolworld.dk.

Salg til Grønland og Færøerne

6. Toolworld ApS kan p.t. ikke sælge til Grønland & Færøerne.

Salg til udlandet

7.Toolworld ApS kan kun sælge til udlandet efter nærmere aftale.

Reklamation

8. Evt. reklamationer skal ske skriftligt overfor Toolworld ApS senest 2 dage efter varens modtagelse. Toolworld ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab ell. lign. indirekte tab.

9. Reparationer ydes uden beregning inden for 12 måneder fra købsdatoen under følgende forudsætninger : - at den opståede defekt kan tilbageføres til konstruktions - eller materialefejl. (Normalslitage og misbrug kan ikke henføres herunder.)

10. Ved reklamation skal varen ALTID sendes franko, hvis ikke andet er aftalt.

11. Vedlæg købsnota samt reklamationsrapport efter anvisning.

12. Returnummer skal altid angives.

Bemærk : Reklamationer fremsendt uden købsnota, eller årsag til reklamation, tilbagesendes for afsenders regning.

Returnering

13. Det solgte modtages kun retur efter forudgående aftale og skal altid sendes franko til Toolworld ApS efter aftale anvisning. Returnering kan kun ske i ubeskadiget original emballage. Returvarer krediteres med et fradrag på 15% af salgsprisen.

Betaling

14. Betaling sker via kreditkort eller bankoverførsel medmindre andet skriftligt aftales. Ved overskridelse af betalingsbetingelserne på kreditkøb beregnes 2 % i rente pr. påbegyndt måned, samt et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker.

Ejendomsforbehold

15. I ethvert tilfælde, hvor der ydes nogen form for kredit, anses salg for sket med ejendomsforbehold således, at leverancen forbliver Toolworld ApS's ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt.

Produktansvar

Toolworld ApS skal af køber holdels skadesløs i den udstrækning Toolworld ApS pålægges ansvar overfor trediemand for sådan skade eller sådant tab, som Toolworld ApS efter dette punkts 2. og 3. afsnit ikke er ansvarlig overfor køber.

Toolworld ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produkterne er i købers besiddelse. Toolworld ApS er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der fremstilles af køber, eller på produkter, hvori disse indgår.

Toolworld ApS er i intet tilfælde ansvarlig for driftsstab, tidstab, avancetab el. lilgn. indirekte tab. Hvis trediemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Toolworld ApS og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af den skade eller et tab, som påståes forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem Toolworld ApS og køber skal dog altid afgøres i henhold til punkt 16.

Tvister

16. Parternes uoverensstemmelse i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser og alt som har sammenhæng hermed, skal afgøres ved de almindelige domstole efter dansk ret ved Toolworld ApS's værneting.